قطعات کمکی

تمام خط لوله اکستروژن لیما , برای جواب دهی به احتیاجات مشریان باقطعات کمکی مختلف تقویت نموده و راه حل های یک دست ارائه میدهد.

محدوده محصولات

اکستروژن لوله-قطعات کمکی بخش اندازه گیری وزنی و حجمی
اکستروژن لوله-قطعات کمکی بخش بارگیری مواد خام
اکستروژن لوله-قطعات کمکی دستگاه های موف
اکستروژن لوله-قطعات کمکی بخش های چرخش لوله ها
اکستروژن لوله-قطعات کمکی واحد چسباند برند
اکستروژن لوله-قطعات کمکی پیچ دهنده ها
اکستروژن لوله-قطعات کمکی میز واژگون نمودن