قطعات کمکی

خطوط پروفیل اکستروژن لیما, برای جواب دهی به احتیاجات مشتریان با قطعات کمکی تقویت گردیده ومیتوانیم راه حل یک پاره ارائه دهیم.

محدوده محصولات

اکستروژن پروفیل - قطعات کمکی بخش های تنظیم کننده از جهت حجمی و وزنی
اکستروژن پروفیل - قطعات کمکی سیستم تقویتی عمودی
اکستروژن پروفیل - قطعات کمکی قسمت بار گیری مواد اولیه