قطعات کمکی

تمام خطوط گرانول اکستروژن لیما , برای جواب دهی به احتیاجات مشتریان , انها را با تمام قطعات کمکی تقویت نموده و راه حل یکپاره ارائه میدهد.

محدوده محصولات

اکستروژن گرانول-قطعات کمکی بخش های تنظیم وزنی و حجمی
اکستروژن گرانول-قطعات کمکی بخش بار گیری مواد اولیه
اکستروژن گرانول-قطعات کمکی قسمت های فیلتر
اکستروژن گرانول-قطعات کمکی سیلوی انبار کردن