دستگاه اکسترودر-Co

اکستروژن لیما , در سیستمهای اکستروژن لوله ها برای اجراء خط رنگی اکسترودر – coرا تقدیم میکند.

خصوصیات

دستگاه اکسترودر-Co موتور های AC با پائین ترین مصرف نیرو
دستگاه اکسترودر-Co کندو خنک شونده با سیستم هوائی

محدوده محصولات

دستگاه اکسترودر-Co قطرهای پیچ ما بین 25 الی 35 میلیمتر
دستگاه اکسترودر-Co تغیر میزان L/D ما بین 30:1 الی 36:1
دستگاه اکسترودر-Co بهره دهی مابین 3 الی 10 کیلو گرم

[table “2190” not found /]