قسمتهای برش

اکستروژن لیما , برای کار های لوله , دستگاه برش های مختلف تولید میکند. برای لوله ها با قطر های متوسط و پهن برش دایره ای ( سری DK ) , و برای لوله های با قطر کم از نوع گیوتینی (GK 32 ) و برش اره ای (TK 63) را ارائه میدهد.

(اره های دایره ای : سری DK) خصوصیات

قسمتهای برش برش و طراحی لوله های سخت
قسمتهای برش هماهنگ با سرعت اکسترودر
قسمتهای برش با پائینترین هزینه نگهدای و سرویس
قسمتهای برش سرعت برش تنظیم شونده

محدوده محصولات

قسمتهای برش لوله های با قطر ها مختلف مابین 50 الی 800 میلیمتر

(برش اره ای : TK 63) خصوصیات

قسمتهای برش برای برش لوله های تا قط 63 میلیمتر
قسمتهای برش با پائینترین هزینه نگهدای و سرویس
قسمتهای برش سرعت برش تنظیم شونده

محدوده محصولات

قسمتهای برش لوله ها با قطر ها مختلف مابین 16 الی 63 میلیمتر

(برش گیوتینی : GK 32 ) خصوصیات

قسمتهای برش طراحی مخصوص بر ای لوله ها
قسمتهای برش سیستم برش بدون گرد
قسمتهای برش با پائینترین هزینه نگهدای و سرویس

محوده محصولات

قسمتهای برش لوله ها با قطر ها مختلف مابین 16 الی 32 میلیمتر

اره دایره ای

واحد

DK 110

DK 160

DK 250

DK 400

DK 630

DK 800

اندازه قطر لوله ها
میلیمتر
50-110
20-160
50-250
160-400
250-630
400-800
برش اره ای و گیوتینی

واحد

TK 63

GK 32

قطر لوله ها
میلیمتر
16-63
16-32