کشنده باندار

خصوصیات

کشنده باندار باند ,دارای قسمت متحرک AC میباشد.
کشنده باندار تنظیم سرعت با اینورتر
کشنده باندار با پائینترین هزینه نگهدای و سرویس

محدوده محصولات

کشنده باندار لوله های با قطر ها مختلف مابین 16 الی 63 میلیمتر

کشنده باند دار

واحد

BC 63-2

قطر لوله
میلیمتر
16-63
باند
واحد
2