بخش هایی برش

اکستروژن لیما, در زمینه کار برد پروفیل ها ,دو نوع بخش برش ارائه میدهد.سری اره ای ( سری – TK ) و سیستم برش گیوتینی (GK PRO).بنا به ترجیح مشتری , این بخش ها را به طور یکپارچه با کشنده و انواع تیخ های برشی ویا به طور جداگانه میتوانیم ارائه دهیم. به عنوان دیگر راه حل , برای برش پروفیلهای و پرواز های کناره دیوار سیستم cross-cut(CC PRO) را ارائه میدهیم.علاوه بر این بخش ها ,قسمت برش تیغه ای که گرد ,هم از خود جای نمیگذارد (سری BK) برای برش پروفیل های که ارتفاع انها حد اقل 8 میلیمتر میباشد ایده عال است.

برش اره ای : سری – TK
خصوصیات

بخش هایی برش ابعاد اره های مختلف برای برش پرو فیل های مخصوص.
بخش هایی برش هیزنه نگهداری پائین
بخش هایی برش توام با بخش مکنده گرد
بخش هایی برش قابلیت تنظیم سرعت برش

محدوده محصولات

بخش هایی برش اندازه عرض برش از 350 الی 700 میلیمتر
بخش هایی برش اندازه ارتفاع برش از 10 الی 100 میلیمتر

برش گیوتینی : GK PRO
خصوصیات

بخش هایی برش طرح مخصوص برای پروفیل ها
بخش هایی برش سیستم برش بدون گرد
بخش هایی برش کیفیت برش پیشرفته
بخش هایی برش هزینه نگهداری پائین
بخش هایی برش سیستم گرم کننده تیغ
بخش هایی برش قابلیت تنظیم سرعت برش

محدوده محصولات

بخش هایی برش فاصله عرض برش از 100 الی 300 میلیمتر
بخش هایی برش فاصله ارتفاع برش از 80 الی 125 میلیمتر

بخش برش

واحد

TK 350

TK 700

GK PRO

عرض برش
میلیمتر
350
700
300
طول برش
میلیمتر
100
100
80