میز واژگون نمودن

خصوصیات

میز واژگون نمودن نوع میز از استیل میباشد.
میز واژگون نمودن سیستم واژگون کرد اتوماتیک میباشد.

محدوده محصولات

میز واژگون نمودن طول استاندارد 6 متر
میز واژگون نمودن طول را میتوان بنا به درخواست تغیر داد.
میز واژگون نمودن همچنین به نسبت نوع درخواستی میتوانیم میز های مارک دار را هم ارائه دهیم.

[table “2158” not found /]