میز کالیبراسیون

برای فراهم سازی راه حل متناسب و بهینه برای هر نوع احتیاج به تعداد زیاد میز های کالیبراسیون مختلف ارائه میدهیم.

خصوصیات

میز کالیبراسیون موتور متحرک به بالا – پائین و افقی
میز کالیبراسیون موتور متحرک به طور عمودی
میز کالیبراسیون متحرک به طور دستی با شیب زاویه ای
میز کالیبراسیون از نوع استیل تولید شده و در تماس با اب زنگ نمی زند
میز کالیبراسیون نگهداری با هزینه پائین

محدوده محصولات

میز کالیبراسیون میز به اندازه های طولی 4.5 الی 14 میلیمتر
میز کالیبراسیون در صورت درخواست پمپ های وکیوم علاوه می شود.

میز کالیبراسیون

واحد

KM 4

KM 8

KM 8 G

KM 12

پمپ وکیوم
عدد
2
3
4
4
نیروی پمپ وکیوم
کیلوات
2 x 5,5
3 x 5,5
4 x 7,5
4 x 5,5
طول میز
میلیمتر
4500
8000
8000
12000