کشنده باند های نواری نقاله ای (کاترپیلار ها )

در بخش های کشنده باند های نواری نقاله ای (کاترپیلار ها ), برای احتیاجات مشتریان با امکان انعطاف در طول و ابعاد پالتها, راه حلهای متناسب ارائه میدهیم. کشنده ها با اینورترها با قابلیت تنظیم سرعت با دو عدد چرخ های نوار نقاله ای مستقل ,حاوی چرخ دنده میباشد.

خصوصیات

کشنده  باند های نواری نقاله ای (کاترپیلار ها ) انعطاف پذیری در ابعاد جرخهای نوار نقاله ای
کشنده  باند های نواری نقاله ای (کاترپیلار ها ) دو عدد چرخ نوار نقاله ای مستقل با چرخ دنده
کشنده  باند های نواری نقاله ای (کاترپیلار ها ) تنظیم سرعت با اینورتر ها

محدوده محصولات

کشنده  باند های نواری نقاله ای (کاترپیلار ها ) نوار نقاله ای با عرض انعطاف پذیری به اندازه 220 الی 500 میلیمتر
کشنده  باند های نواری نقاله ای (کاترپیلار ها ) نوار نقاله ای با طول انعطاف پذیری به اندازه 1,400 الی 2,000 متر
کشنده  باند های نواری نقاله ای (کاترپیلار ها ) میتوان طول نوار های نقاله ای را بنا به احتیاج تغیر داد .

کشنده (باند های نواری نقاله ای )کاترپیلار ها

واحد

PC 1400

PC 1600

PC 2000

طول تماس
میلیمتر
1400
1600
2000
عرض تماس
میلیمتر
220
500
220
سرعت کشنده
متر /دقیقه
1 - 8,5
0,7 - 5
1 - 8,5
نیروی کشنده
N
16022
34954
32041