بخش برش از سر

خصوصیات

بخش برش از سر بخش ,سر تجهیز شده با واحد برش
بخش برش از سر تنظیم سرعت برش با واریاتور
بخش برش از سر دمنده ,برای رسانیدن به مرحله خنک کنده گرانوال
بخش برش از سر تیغهای مقاوم ساخته شده از فولاد مخصوص

محدوده محصولات

بخش برش از سر ظرفیت برش تا 1.500 کیلوگرم

[table “2252” not found /]