میز کالیبراسیون LESS (سیستم صرفه جوئی در نیرو لیما)

اکستروژن لیما که سیستم را با هدف , صرفه جوئی در نیرو گذاشته , صرفه جوئی نیرو در سیستم وکیوم را به میزان 80% پائین میاورد.

خصوصیات

میز کالیبراسیون  LESS (سیستم صرفه جوئی در نیرو لیما) صرفه جوئی در نیروی وکیوم به میزان 80%
میز کالیبراسیون  LESS (سیستم صرفه جوئی در نیرو لیما) پمپهای وکیوم,برای اینکه نسبت به احتیاجات مورد استفاده قرارداده شود دارای فرکانس اینورتر جداگانه میباشد.
میز کالیبراسیون  LESS (سیستم صرفه جوئی در نیرو لیما) تنظیم کار کرد با صدای پائین
میز کالیبراسیون  LESS (سیستم صرفه جوئی در نیرو لیما) جهت صرفه جوئی در مصرف اب ,درهنگام اکستروژن سیستم مداربسته .

محدوده محصولات

میز کالیبراسیون  LESS (سیستم صرفه جوئی در نیرو لیما) میز به اندازه های طولی 4.5 الی 14 میلیمتر
میز کالیبراسیون  LESS (سیستم صرفه جوئی در نیرو لیما) در صورت درخواست پمپ های وکیوم علاوه می شود.

میز کالیبراسیون

واحد

KM 14 LESS

Features

Standard

LESS

پمپ وکیوم
عدد
4
موتور متحرک به بالا – پائین و افقی
mavi_tik
yesil_tik
نیروی پمپ وکیوم
کیلوات
4 x 5,5
موتور متحرک به طور عمودی
mavi_tik
yesil_tik
طول میز
میلیمتر
14000
متحرک به طور دستی با شیب زاویه ای
mavi_tik
yesil_tik
از نوع استیل تولید شده و در تماس با اب زنگ نمی زند.
mavi_tik
yesil_tik
میز ها ی به اندازه های طولی 4الی 14 میلیمتر
mavi_tik
yesil_tik
در صورت درخواست پمپ های وکیوم علاوه می شود.
mavi_tik
yesil_tik
صرفه جوئی در نیروی وکیوم به میزان 80%
yesil_tik
پمپهای وکیوم,برای اینکه نسبت به احتیاجات مورد استفاده قرارداده شود دارای فرکانس اینورتر جداگانه میباشد.
yesil_tik
تنظیم کار کرد با صدای پائین
yesil_tik
جهت صرفه جوئی در مصرف اب, درهنگام اکستروژن سیستم مداربسته
yesil_tik